PublicatiesNewsletterUpdate toekomst peuterspeelzaalwerk en dagopvang: een betere basis voor peuters
Newsletter

Update toekomst peuterspeelzaalwerk en dagopvang: een betere basis voor peuters

28

June

2014

Nadere uitwerking Asscher’s betere basis voor peuters …
De nadere uitwerking van minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) op de toekomst van de voorschoolse voorzieningen is vorige week gepubliceerd, zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/17/kamerbrief-over-een-betere-basis-voor-peuters.html. In onze nieuwsbrief een samenvatting met de verwachte consequenties voor aanbieders en gemeenten.

Implementatie betere basis voor peuters niet vroeger maar later
De kop ‘harmonisatie een jaar vervroegd’ in diverse media dekt niet geheel de lading.
Slechts drie concrete maatregelen worden eerder ingevoerd. De hoofdlijn van de uitwerking is echter dat de implementatie niet in 2016 - zoals eerder de bedoeling was - maar een jaar later in 2017 plaatsvindt.

Wat wordt eerder ingevoerd en wat zijn de consequenties?
Vanaf 1 januari 2015 verruiming aantal peuters in peuteropvang groepen van 14 naar 16  
De belangrijkste maatregel die Asscher op korte termijn doorvoert is dat hij per 1 januari 2015 de regels voor de beroepskracht-kindratio in de dag- en peuteropvang aanpast.
Dit betekent dat vanaf 2015 voor horizontale peutergroepen met tweejarigen in dag- of peuteropvang groepen tenminste 1 beroepskracht op 8 kinderen gaat gelden.
Dat is nu nog tenminste 1 beroepskracht op 7 kinderen. De peuteropvang groepen met 2 beroepskrachten die nu nog werken met maximaal 14 peuters, kunnen vanaf volgend jaar maximaal 16 peuters plaatsen. Daardoor kan een kostenvoordeel ontstaan. Wellicht dat het mogelijk is om de tariefstelling daarop aan te passen waardoor peuteropvang beter toegankelijk wordt voor ouders en kinderen . Deze aanpassing kan dus ook consequenties hebben voor de subsidie- en ouderbijdrage voor ouders die geen gebruik maken van de toeslagregeling, en voor de tariefstelling voor ouders die daar wél gebruik van maken. Verder kan deze aanpassing bijdragen aan een meer kostendekkende exploitatie en daarmee ook aan de continuïteit en spreiding van peuteropvang.  

Geen gevolgen voor personele bezetting ambitieniveau 1 zalen per 2015
Hoewel in de brief staat dat “per 1 januari 2015 een ratio van 1 beroepskracht op 8 kinderen gaat gelden, ongeacht het type voorziening” wordt daarmee niet bedoeld dat al per 1 januari 2015 de peuterspeelzalen met 1 vrijwilliger en 1 beroepskracht (ook wel ambitieniveau 1 zalen) per groep moeten worden bezet met 2 beroepskrachten.

Vierogenprincipe per juli 2015 ook voor peuterspeelzalen  
Het vierogenprincipe zal per 1 juli 2015 behalve voor kinderopvang, ook van toepassing zijn op peuterspeelzalen. Dat betekent overigens niet dat er dan altijd twee volwassenen op de groep moeten zijn, maar dat er afspraken gemaakt en nageleefd worden hoe medewerkers elkaar in de gaten kunnen houden in de omgang met kinderen.

Beperkte aanpassingen pedagogisch beleidsplan per 1 juli 2015
Tevens moeten peuterspeelzalen en dagopvang voorzieningen vanaf 1 juli 2015 enkele beperkte wijzigingen doorvoeren in hun pedagogisch beleidsplan. Er moet onder andere meer aandacht besteed worden aan:

  • de wijze waarop beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij ondersteuning kunnen bieden;
  • de manier waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe groep.


Volledige implementatie peuterplan jaar later: 2016 wordt 2017
Meer tijd voor aanpassing ambitieniveau 1 zalen
“Het kabinet wil de borging van de kwaliteitsverhoging, de volledige gelijkschakeling van kwaliteitseisen en de aanpassing van de financiering gelijktijdig laten plaatsvinden in 2017. “
Zo gelden pas per 2017 dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat betekent voor peuterspeelzalen dat vanaf 2017 alle groepen bezet moeten zijn met (tenminste) twee gekwalificeerde beroepskrachten. De peuterspeelzalen met 1 beroepskracht aangevuld met 1 vrijwilliger krijgen daardoor een jaar extra de tijd om plannen te maken hoe dit aanbod - in aangepaste vorm - kan worden voortgezet en gefinancierd vanaf 2017.

Gemeenten raken pas per  2017 decentralisatie uitkering Wet Oke kwijt
Als dekking voor het peuterplan wordt er geld overgeheveld van gemeenten naar het Rijk. Het gaat dan om de decentralisatie-uitkering in het kader van de Wet Oke. Deze uitkering startte in 2010 en staat per gemeente gespecificeerd in de september-circulaire van 2009 (zie bijlage voor bedragen per gemeente).
In de brief van juni 2014 staat nu ook dat “Het kabinet de aanpassing van de financiering wil laten plaatsvinden in 2017.“ Dat betekent voor gemeenten dat de korting op de decentralisatie-uitkering naar verwachting niet vanaf 2016 maar pas een jaar later vanaf 2017 zal plaatsvinden.
Dat biedt meer ruimte voor gemeenten om plannen te maken hoe deze korting gedekt kan worden.

Conclusies
Algemeen: De uitwerking van het peuterplan door minister Asscher geeft meer ruimte voor aanbieders en gemeenten om lokaal op maat plannen voor te bereiden en te implementeren.
Voor peuteropvang aanbieders en gemeenten: Op korte termijn is het voor aanbieders van belang om de kind-planning van peuteropvang groepen in te richten op 16 - in plaats van 14 - peuters per groep. Aanbieders zullen wel moeten checken of zij daarmee ook blijven voldoen aan de andere wettelijke kwaliteitseisen waaronder het minimum aantal vierkante meters voor deze groepsgrootte. Aanbieders van peuteropvang moeten in kaart brengen welke gevolgen deze maatregel heeft voor de exploitatie en tarifering. Waar relevant zal overleg tussen aanbieders en gemeenten moeten plaatsvinden over consequenties voor subsidie- en ouderbijdrage.
Voor peuterspeelzalen: Voor de traditionele peuterspeelzalen is het van belang om op basis van de ervaringen in de kinderopvang pragmatisch te anticiperen op de invoering van het vierogenprincipe.

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Op www.buitenhek.nl - contact kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

Decentralisatie uitkering Wet Oke (indicatie uitname gemeentefonds per 2017)
gemeentelijke herindelingen tot en met 2014 verwerkt, ** exclusief aandeel uitkering Boarnsterhim (zie in lijst).

uitkering 2017

peuterspeelzaal
advies dagopvang
voorschoolse voorzieningen
wet oke
adviesbureau peuteropvang
nieuwsbrief