PublicatiesNewsletterKorting maar geen herverdeling GOAB budget gemeenten 2018
Newsletter

Korting maar geen herverdeling GOAB budget gemeenten 2018

1

May

2017

Verdeling Rijksbijdrage onderwijsachterstanden voor 2018 bekend
Eind mei 2017 heeft staatssecretaris Dekker de verdeling over gemeenten van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) bekend gemaakt (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/30/kamerbrief-over-onderwijsachterstandenbeleid).

11% korting maar (nog) geen herverdeling GOAB budget gemeenten in 2018...
Dekker heeft besloten de implementatie van de nieuwe verdeelsleutel (zie https://www.buitenhek.nl/cbs-enorme-impact-op-goab-middellen-per-gemeente-vanaf-2018) over te laten aan een volgend Kabinet. Voor 2018 zal hij de huidige verdeling - op basis van de gewichtenregeling met peildatum 2009 - ongewijzigd voortzetten.
Wél handhaaft Dekker de bezuiniging en dat betekent dat alle gemeenten in 2018 te maken krijgen met een standaardkorting van 11%.

...maar uitzondering voor kleinere gemeenten die minder gekort worden
Voor de kleinere gemeenten maakt Dekker drie uitzonderingen op deze korting voor 2018:

  1. zo blijft voor kleine gemeenten het minimumbudget aan GOAB middelen van € 48.000 gehandhaafd;
  2. wordt de 11% korting niet toegepast op de extra € 5 miljoen die sinds 2017 in de begroting is opgenomen voor kwaliteitsverbetering in de niet-G37 gemeenten; en
  3. wordt de 11% korting ook niet toegepast op de extra middelen die kleinere gemeenten ontvangen voor de scholing en toetsing van beroepskrachten in de voorschoolse educatie in het taalniveau 3F.

Reserves GOAB middelen tot en met 2017 mogen worden overgeheveld naar 2018
In de brief wordt aangegeven dat de einddatum van de specifieke Rijkbijdrage voor GOAB met een jaar wordt verlengd, dat wil zeggen tot eind 2018. Dat betekent dat gemeenten de GOAB middelen die in de afgelopen jaren nog niet zijn uitgegeven mogen overhevelen naar 2018.
Voor gemeenten die het risico lopen om na 2018 extra gekort te worden door de nieuwe verdeelsleutel (en de aanbieders die daar werken) is het aan te raden te anticiperen op de herverdelingseffecten na 2018.

Toekomstperspectief
Volgens Dekker is er breed draagvlak voor de nieuwe verdeelsleutel die het CBS heeft ontwikkeld. Zo staan VNG en PO-Raad achter de wetenschappelijke onderbouwing van de nieuwe verdeelsleutel. Dat betekent dat de grote gemeenten voor de periode na 2018 nog steeds rekening moeten houden met aanvullende bezuinigingen op de GOAB inzet.

Reageren?
Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Op onze website www.buitenhek.nl - contact kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl

onderwijs
kinderopvang
nieuwsbrief
oab