PublicatiesNewsletterHarmonisatie: ‘bijplussen’ door gemeenten mag wel!
Newsletter

Harmonisatie: ‘bijplussen’ door gemeenten mag wel!

1

November

2017

Staatssecretaris Van Ark: “bijplussen door gemeenten mag wel!”
Vandaag heeft staatssecretaris Van Ark een Voortgangsbrief Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar de Tweede Kamer verstuurd. In de brief [1] geeft de staatssecretaris niet alleen een stand van zaken van de harmonisatie, maar maakt zij ook een einde aan de onzekerheid voor gemeenten over het ‘bijplussen’ van ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Kort samengevat luidt haar standpunt: ‘bijplussen door gemeenten mag wel!’.

Wat was het probleem voor gemeenten en aanbieders van peuteropvang?
Onder andere vanwege de duurdere cao en kortere openingstijden is de kostendekkende uurprijs van peuter-opvang een stuk hoger dan de uurprijs van dagopvang. Uit de analyse Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017 (SWN, 2017 [2]) blijkt dat de kostendekkende uurprijs voor 2017 aanzienlijk hoger ligt (tussen € 8,91 en € 9,59) dan het maximumuurtarief (€ 7,18 in 2017) dat de kinderopvangtoeslag dekt. Veel gemeenten kiezen er daarom voor met een extra subsidiebijdrage het uurtarief voor ouders met kinderopvangtoeslag te dempen. Onzekerheid daarover ontstond na het verschijnen van de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie van Sociaal Werk Nederland afgelopen september. Daarin staat:
Gemeenten zullen dus in beginsel moeten stoppen met de financiering van ‘reguliere’ kindplaatsen voor kinderen van werkende ouders. Dat betekent dat als gemeenten op dit moment kindplaatsen voor kinderen van werkende ouders subsidiëren, die subsidie moet worden beëindigd en dat een eventuele huidige wettelijke grondslag voor het verstrekken van subsidie komt te vervallen (p. 6).
Door die stelling ontstond bij gemeenten en aanbieders onzekerheid over de houdbaarheid van toegankelijke peuteropvang.

Wat is het standpunt van de staatsecretaris?
In de brief licht de staatssecretaris toe dat zij de strikte interpretatie in de handreiking niet volgt:
Aangezien momenteel veel gemeenten de uurprijs ook voor werkende ouders omlaag brengen om kortdurend aanbod voor alle ouders toegankelijk te houden, krijg ik de vraag van partijen in het veld of ik deze visie in de handreiking juridische vraagstukken harmonisatie onderschrijf. Ik vind het belangrijk om hierover duidelijkheid te bieden aan gemeenten. Met de Wet harmonisatie wordt geregeld dat werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen voor het peuterspeelzaalwerk. De Wet harmonisatie bepaalt echter niet dat gemeenten geen enkele rol voor werkende ouders meer mogen vervullen, door het omlaag brengen van de uurprijs van kinder-centra. Daarom heb ik hier een bredere opvatting over dan de opvatting die is opgenomen in de handreiking. Naar mijn mening is het denkbaar dat gemeenten indirect een rol vervullen voor werkende ouders door het omlaag brengen van de uurprijs, zolang een gelijk speelveld voor alle kindercentra wordt geborgd en er rekening wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht. (bron: brief staatssecretaris 16 november 2017)

Conclusie: ‘bijplussen’ blijft mogelijk
Mits gemeenten het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ hanteert ziet de staatssecretaris dus geen belemmeringen voor het ‘bijplussen’ van de peuteropvang voor peuters met toeslag.
En dat is goed nieuws voor gemeenten, aanbieders en vooral voor de ouders en peuters in de peuteropvang.

Reageren?
Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Op onze website www.buitenhek.nl - contact kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/11/16/voortgangsbrief-harmonisatie-peuterspeelzaalwerk-en-innovatie-en-kwaliteit-kinderopvang

[2] https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/publicaties/publicatie/6209-kostprijsvergelijking-peuteropvang-en-dagopvang-2017?uatok=0gO4KvpBA3S2z1nBcD2bJU8Mnxb7I6QR

peuteropvang
kinderopvang
nieuwsbrief