PublicatiesNewsletterVerdeling extra 60 miljoen voorschoolse voorzieningen bekend
Newsletter

Verdeling extra 60 miljoen voorschoolse voorzieningen bekend

1

June

2016

Meer budget gemeenten voor voorschoolse voorzieningen

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters (klik hier). Met deze afspraken en de bijbehorende extra Rijksbijdrage krijgen gemeenten de mogelijkheid om de toegankelijkheid van de voorschoolse voorziening een extra impuls te geven. In de meicirculaire is de verdeling van de middelen over de gemeenten voor 2016 en 2017 bekend gemaakt. Het kan zijn dat vanaf 2018 de verdeelsleutel wijzigt.
In de meicirculaire staat de doelstelling van deze extra middelen als volgt omschreven:

3. Voorschoolse voorziening peuters

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/26/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters). Er gaan circa 40.000 peuters nu niet naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat de verdeelsleutel zoveel mogelijk recht doet aan het doel van deze middelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de problematiek in grote en kleine gemeente. Voor 2016 en 2017 vindt verdeling plaats via de maatstaven jongeren (65%), bijstandsontvangers (driejarig gemiddelde; 25%) en kernen (10%). Het streven is om vanaf 2018 over te gaan op een nieuwe verdeelsleutel die zo goed mogelijk aansluit op het doel door te kijken naar het aantal peuters per gemeente dat binnen de doelgroep van deze decentralisatie-uitkering valt. Tot die tijd worden de bedragen voor 2018 en verder voorlopig verdeeld overeenkomstig bovengenoemde verdeelsleutel.

Bron: Meicirculaire 2016, min BZK 2016


Onder aan deze nieuwsbrief is een overzicht opgenomen van de bedragen van deze nieuwe decentralisatie uitkering per gemeente die vanaf dit jaar start.

Let op
Bij de financiële meerjarenplanning moeten gemeenten ook rekening houden met de korting op de eerder gestarte decentralisatie uitkering in het kader van de Wet Oke.

Deze uitkering startte in 2010 en staat per gemeente gespecificeerd in onze eerdere nieuwsbrief.
Deze uitkering aan gemeenten vervalt bij de invoering van het Peuterplan vanaf 2018 en wordt dan gebruikt als dekking voor de van de extra toeslaglasten van het Rijk voor de peuterspeelzalen. In de meicirculaire wordt deze korting nog eens bevestigd:

- Versterking peuterspeelzaalwerk

Als onderdeel van het in te dienen wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is het kabinet voornemens de decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk (€ 35 miljoen structureel) in het kader van de Wet Oke te laten vervallen. De geplande inwerkingstredingdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2018. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting na deze zomer ingediend bij de Tweede Kamer, die eerder - per brief van 1 december 2013 - over dit voornemen is geïnformeerd.

Bron: Meicirculaire 2016, min BZK 2016

Model Meerjaren raming dekking voorschoolse voorzieningen gemeenten
In onderstaande tabel een model voor de meerjarenraming voor de dekking van de gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen in gemeente.

  1. De extra dekkingsbijdrage vanaf 2016 staat per gemeente gespecificeerd. Vanaf 2018 kunnen de bedragen nog aangepast worden door een andere verdeelsleutel.
  2. De korting op de decentralisatie uitkering Wet Oke per gemeente staat gespecificeerd in onze nieuwsbrief van juli 2015 en vervalt per 2018.
  3. Gemeenten die de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk nog niet hebben afgerond moeten rekening houden met de financiële effecten daarvan op de meerjarenbegroting.
    Daarbij moet onder andere rekening gehouden worden met de extra lasten voor beroepskrachten in gemeenten met ambitieniveau 1 zalen maar ook met de extra opbrengsten uit de bruto-ouderbijdrage van peuterspeelzaalgebruikers met aanspraak op kinderopvangtoeslag. Bij gemeenten die de harmonisatie al hebben afgerond zijn die effecten al in de meerjarenbegroting verwerkt.

tabel1

Ook de herverdeling van de onderwijsachterstanden middelen vanaf 2018 is een aandachtspunt voor de meerjarenbegroting.

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters 2016-2021

tabel2a

tabel2b

tabel2b

tabel2b

tabel2b

tabel2b

tabel2b

onderwijs
nieuwsbrief