PublicatiesNewsletterUpdate nieuwe verdeling OAB/VVE middelen gemeenten per 2017
Newsletter

Update nieuwe verdeling OAB/VVE middelen gemeenten per 2017

1

April

2016

Op 11 april 2016 heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de uitgangspunten voor verdeling van de middelen voor gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB) over de gemeenten in 2017.
In deze nieuwsbrief een update inclusief de verdeling per gemeente vanaf 2017.  

Welke keuze heeft Dekker gemaakt?
Dekker moest een keuze maken uit twee verdeelopties voor de verdeling van middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) in 2017.
De eerste optie was het nogmaals verlengen van de huidige bekostiging op basis van de schoolgewichten in 2009. De tweede optie was het actualiseren van de verdeling van de middelen door gebruik te maken van de schoolgewichten in 2013. Na overleg met de VNG heeft Dekker besloten om de huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid nogmaals te verlengen op basis van de schoolgewichten in 2009. Wel wordt de bezuiniging op het OAB budget gelijk verdeeld over alle gemeenten en dat betekent dat zij allemaal 2,8 procent minder goab-middelen zullen ontvangen dan in 2016.
Dat is geen verrassing aangezien dat na het debat in december al het meest waarschijnlijke scenario was (zie nieuwsbrief december 2015).

Aanvullend: herverdeling 3F middelen
De G86 gemeenten hebben de afgelopen jaren extra middelen (in totaal €4,7 mln.) ontvangen om pedagogisch medewerkers die VVE geven te laten scholen en toetsen, zodat zij uiterlijk in 2016 zouden voldoen aan taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden en voor schriftelijke vaardigheden 2F.
Vanaf 2017 wordt dat geld onttrokken aan de G86 gemeenten en worden deze middelen overgeheveld naar de overige gemeenten.

OAB middelen verdeling over gemeenten vanaf 2017
Samen met het CBS werkt Dekker aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor de OAB middelen die vanaf 2017 in werking moet treden. Het CBS onderzoekt de invloed van verschillende indicatoren, zoals opleidingsniveau van ouders, land van herkomst, verblijfsduur in Nederland en buurtkenmerken. Dekker verwacht dat – ook in de nieuwe verdeelsystematiek - opleidingsniveau een belangrijke voorspeller zal blijven voor het risico van een kind op een achterstand. Dat betekent dat gemeenten die nu meer OAB middelen krijgen dan zij op basis van een evenredige verdeling op grond van schoolgewichten zouden krijgen, rekening moeten houden met een korting op de beschikbare OAB middelen vanaf 2017.

Tot slot
Hieronder een overzicht van de gemeenten die per 2017 de bijdrage voor taalscholing kwijtraken.

update OAB 042016

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.


onderwijs
nieuwsbrief