PublicatiesNewsletterUpdate harmonisatie peuterspeelzaalwerk: een betere basis voor peuters
Newsletter

Update harmonisatie peuterspeelzaalwerk: een betere basis voor peuters

1

July

2015

Op 1 juli jl. heeft minister Asscher (SZW) opnieuw een update gepubliceerd van de plannen van het kabinet rond harmonisatie. De details staan in de Kamerbrief harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang: de volgende stap. In deze nieuwsbrief een samenvatting met de verwachte consequenties voor aanbieders en gemeenten.

Volledige implementatie peuterplan jaar later: 2017 wordt 2018
Door de beoogde verandering van de toeslagregeling naar directe financiering per 1 januari 2018 wordt ook het  moment van inwerkingtreding van de harmonisatie verschoven van 1 januari 2017 naar 1 januari 2018. Dat betekent dat pas vanaf 2018 tweeverdieners voor peuterspeelzalen een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten kunnen krijgen.

Extra tijd voor ambitieniveau 1 zalen tot 2018 (?)
Belangrijk issue is het bestaansrecht van de ambitieniveau 1 peuterspeelzalen (die nog werken met 1 beroepskracht en vrijwilligers per groep van maximaal 16 peuters).  Eerder was het de bedoeling dat die zalen per 2017 ook zouden moeten voldoen aan dezelfde eisen als de dagopvang en met 2 beroepskrachten per 16 peuters zouden moeten gaan werken. In de brief van Asscher staat: “Onder het Nieuwe Toezicht worden de kwaliteitskaders gefaseerd gelijk getrokken tussen 2017 en 2018."
Dat betekent dat het waarschijnlijk is dat de huidige peuterspeelzalen met 1 beroepskracht aangevuld met 1 vrijwilliger (nog) een jaar extra de tijd krijgen om plannen te maken hoe dit aanbod - in aangepaste vorm - kan worden voortgezet en gefinancierd vanaf 2018. Omdat de brief niet helemaal duidelijk is volgt nog nader uitsluitsel over deze kwestie in een volgende update.  

Gemeenten raken pas per 2018 decentralisatie uitkering Wet Oke kwijt
Als dekking voor het peuterplan wordt er geld overgeheveld van gemeenten naar het Rijk. Het gaat dan om de decentralisatie-uitkering in het kader van de Wet Oke. Deze uitkering startte in 2010 en staat per gemeente gespecificeerd in de september-circulaire van 2009 (zie bijlage voor bedragen per gemeente).
In de brief van juli 2015 staat nu ook dat“Vanwege het onderbrengen van peuterspeelzalen onder de toeslagregeling neemt het Rijk uitgaven over van gemeenten. Zoals in de vorige brief is aangegeven, zal dit gepaard gaan met het stopzetten van de decentralisatie-uitkering in het kader van de Wet Oke." Dat betekent voor gemeenten dat de korting op de decentralisatie-uitkering niet vanaf 2017 maar pas een jaar later vanaf 2018 zal plaatsvinden. In de bijlage een overzicht van deze uitkering per gemeente. Het uitstel van de korting tot 2018 biedt meer ruimte voor gemeenten om plannen te maken hoe deze korting gedekt kan worden.

Ondersteuning bij implementatie
Met subsidie van het Rijk is een meerjarig implementatietraject gestart in samenwerking met de MOgroep, de brancheorganisatie voor peuterspeelzalen. De MOgroep zal hulpmiddelen bij de implementatie ontwikkelen en er worden o.a. regionale bijeenkomsten voor gemeenten, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties georganiseerd. Meer informatie is hier te vinden >

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

Bijlage

Decentralisatie uitkering Wet Oke (indicatie uitname gemeentefonds per 2018)

gemeentelijke herindelingen tot en met 2014 verwerkt, ** exclusief aandeel uitkering Boarnsterhim (zie in lijst).

wet oke
advies peuteropvang
kinderopvang
nieuwsbrief