PublicatiesNewsStand van zaken corona maatregelen voor gemeenten
News

Stand van zaken corona maatregelen voor gemeenten

7

April

2020

Vorige week is het besluit genomen dat de fysieke sluiting van de scholen en de kinderopvang vanwege de coronacrisis ten minste nog tot en met dinsdag 28 april voortduurt. In de praktijk betekent dit dat de scholen zeker tot maandag 4 mei (als gevolg van de meivakantie) gesloten blijven. In de week vòòr 28 april beoordeelt het kabinet wat nodig is voor de periode daarna.

Financiering peuteropvang en Voorschoolse Educatie

Compensatie ouderbijdragen niet-KOT ouders

Ook ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag worden gecompenseerd voor het doorbetalen van de ouderbijdrage voor peuteropvang met en zonder Voorschoolse Educatie en voor kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Het uitgangspunt is om deze ouders dus op gelijke wijze te compenseren als de landelijke compensatie voor ouders met kinderopvangtoeslag. Het ministerie van OCW heeft toegezegd dat gemeenten hiervoor extra middelen ontvangen van het Rijk. Compensatie van het deel van het uurtarief boven de € 8,17 is overigens geen onderdeel van deze compensatieregeling. Indien mogelijk en wenselijk kan een gemeente daarin uiteraard wel een eigen keuze maken.

Doorbetalen subsidie aanbieders

Gemeenten kopen peuterplekken in of subsidiëren deze voor (doelgroep)peuters. Door de huidige verplichte sluiting kunnen de kinderopvangorganisaties dit nu niet bieden. Om te zorgen voor continuïteit in het aanbod, is het belangrijk om deze financiering vanuit de gemeente wel voort te zetten. De inzet van GOAB-middelen is hierbij voor het VE-aanbod overigens mogelijk, omdat de middelen nog steeds zijn bedoeld voor de realisatie van voldoende aanbod in aantal en spreiding van VE.

Noodopvang

Ouders met cruciale beroepen hoeven niet te betalen voor de (extra) noodopvang die zij afnemen. De kinderopvangorganisatie kan de kosten in principe dekken vanuit de reguliere financiering die doorloopt, omdat ook voor de kinderen die nu geen gebruik maken van de opvang in principe alle facturen worden betaald. Als in specifieke situaties de financiering van de noodopvang toch tot problemen leidt, dan kan van de gemeente worden gevraagd hier op korte termijn garant voor te staan. Het is van belang dat aanbieders en gemeenten dit in elk geval goed administreren.

Invoering 960 uur VE-aanbod

Gemeenten en kinderopvangorganisaties vragen zich af of het haalbaar is om de urenuitbreiding VE naar 960 uur per 1 augustus te realiseren. Met name omdat in veel gevallen sprake is van contractuitbreiding voor de pedagogisch medewerkers. Door de recessie die gaat komen is er grote kans op vraaguitval in de kinderopvang. In verband met de onzekerheid over de omvang hiervan, is het op dit moment onwenselijk om als aanbieder besluiten te moeten nemen over contractuitbreiding. Minister Slob heeft in eerste instantie aangegeven het nog te vroeg te vinden om nu over uitstel te beslissen.

Inmiddels dringen alle brancheorganisaties aan op uitstel van de verruiming van het VE-aanbod en wij verwachten dat het ministerie binnen een week daarover zal berichten.

Opvang voor kwetsbare kinderen, of kinderen uit kwetsbare gezinnen

Er is met gemeenten afgesproken dat zij ervoor zorgen dat voor alle kinderen in een kwetsbare positie, waar nodig en passend, ondersteuning wordt geboden. Voor alle kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar is in dit kader maatwerk mogelijk.

Opvang tijdens de meivakantie en feestdagen

De noodopvang moet 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep. Ook tijdens Pasen en de meivakantie wordt er voor noodopvang gezorgd. De gemeente overlegt met de kinderopvangorganisaties over de mogelijkheden en onmogelijkheden.  

Tot slot

De kans is groot dat de huidige maatregelen na 28 april worden verlengd. Het advies voor zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties is om met beide scenario’s alvast rekening te houden. Blijf als gemeente en gesubsidieerde aanbieders in contact met elkaar en monitor ook de (tijdelijke) dip in de bezetting, die haast onvermijdelijk is door de verminderde instroom van nieuwe kinderen en opzeggingen. Het behoud van aanbod is voor de spreiding en het bereik van peuters van groot belang, dus mogelijk dat bijvoorbeeld compensatie van een tijdelijke dip in de bezetting wenselijk is om onnodig verlies van aanbod te voorkomen. Uiteraard met voldoende aandacht voor het vermijden van ongeoorloofde staatssteun en marktverstoring.

peuteropvang
voorschoolse
gemeente