PublicatiesColumnNieuw en Anders versus Goed en Beproefd
Column

Nieuw en Anders versus Goed en Beproefd

1

August

2015

0‘Nieuw en Anders’. Tot voor kort was dat motto voorbehouden aan de wasmiddelenreclames op televisie. Nu is die slogan ook overgewaaid naar andere sectoren. Zo hanteert de gemeente Alphen aan den Rijn het motto voor het opnieuw inrichten van alle zorg- en welzijnsfuncties. 1 Het motto ‘Nieuw en Anders’ kan ook zonder meer worden toegepast op de ontwikkelingen in de kinder­opvangbranche in de komende jaren.

Wat staat ons te wachten?

  • Het Nieuwe Toezicht levert een nieuw en ander kwaliteitskader op waarbinnen kinderopvang ondernemers het aanbod nieuw en anders zullen moeten inrichten;
  • het Nieuwe Peuterplan levert nieuwe en andere regels op voor de kwaliteit, financiering en marktverhoudingen van voorschoolse voorzieningen;
  • het Nieuwe Financieringsplan (directe financiering) levert nieuwe en andere verhoudingen op tussen aanbieders, klanten en DUO als beoogd intermediair;
  • last but not least: de Nieuwe Toeslagtabel levert voor 2016 nieuwe en andere uitgangspunten op voor de toegankelijkheid van de kinder- en peuteropvang in Nederland.

Het zijn allemaal ontwikkelingen die ieder op zich al leiden tot nieuwe afwegingen bij onder­nemers. Die vragen zich onder andere af:

  • hoe communiceren we de ­betere toegankelijkheid vanaf 2016 met onze doelgroep?;
  • wat betekent Het Nieuwe ­Toezicht voor de personele bezetting en bezetting van groepen en dus ook voor ons tariefbeleid?;
  • hoe spelen we in op de risico’s en mogelijkheden die Het Nieuwe Peuterplan biedt?

Maar ook de samenhang tussen deze ontwikkelingen is nieuw en anders. Een hoger maximumuurtarief voor dagopvang ter dekking van de striktere eisen voor babyopvang (Het Nieuwe Toezicht) heeft bijvoorbeeld ook ­effect op de toegankelijkheid van de peuteropvang (Het Nieuwe Peuterplan). Welke impact heeft dat op de huidige en toekomstige businessplannen voor de ­omvorming van de peuterspeelzalen naar peuteropvang?
Welk effect heeft de lagere ­ouderbijdrage vanaf 2016 (Nieuwe Toeslagtabel) op de hoogte van de subsidiebijdrage voor de peuteropvang voor huishoudens zonder toeslagaanspraak bij gemeenten die anticiperen op het Nieuwe Peuterplan?  
Levert Directe Financiering ook een nieuwe en andere prijs­perceptie op bij nieuwe klanten die voor baby’s geconfronteerd worden met een hoger tarief door de striktere kwaliteitseisen voor deze opvang (Het Nieuwe Toezicht).

Het zijn slechts enkele actuele en complexe vraagstukken die voortkomen uit de nieuwe en ­andere wereld die ondernemers in de branche te wachten staat.
Van buiten de branche komt het signaal dat de ‘Nieuw en Anders’ aanpak lang niet altijd leidt tot ‘Beter’.

‘Beter’ of ‘Slechter’

Volgens hoogleraar Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) is er een trend naar steeds verdergaande regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hij toont aan dat ‘Nieuw en Anders’ (nieuwe regelgeving, hogere normen, meer toezicht of extra voorzieningen) niet automatisch leidt tot ‘Beter’ en soms zelfs aantoonbaar tot ‘Slechter’.
‘Nieuw en Anders’ wordt volgens hem vaak ingegeven door een overreactie op risico’s, incidenten en aannames (google maar eens op ‘risico-regelreflex’) die leidt tot kostbare maatregelen die nauwelijks effect, of onbedoelde bijwerkingen hebben. Het betere – ‘Nieuw en Anders’ – wordt daarmee de vijand van het bestaande ‘Goede en Beproefde’.
Wat verwachten we eigenlijk aan positieve effecten van de extra personele bezetting op baby-groepen waar het merendeel van de kinderen slechts 1 of 2 dagen per week gebruik van maakt? En hoe toetsen en meten we of de investering daarin het beoogde rendement oplevert? Wat betekent een lagere personele bezetting op de bso-groepen voor het programma, de aantrekkingskracht, het bereik en daarmee het mogelijke rendement van deze ingreep? Kunnen we de ­invoering van de Directe Financiering zodanig faseren dat we eerst de gebrekkige uitvoering bij de Belastingdienst en de doorgeschoten detaillering van de toeslagregeling elimineren en vaststellen welk rendement dat oplevert en vervolgens besluiten of aanvullende investeringen in ‘Nieuw en Anders’ opwegen tegen het rendement.
De komende periode staat in het teken van de nadere uitwerking van ‘Nieuw en Anders’ voor de branche. Het is te hopen dat beleidsmakers en politiek zich niet alleen laten leiden door de aantrekkingskracht van ‘Nieuw en Anders’ maar zich ook laten overtuigen door een overtuigende evidence-based businesscase van nieuwe regelgeving en te rade gaan bij wetenschappers zoals Helsloot.

1  Zie de site van de gemeente ­Alphen aan den Rijn - Bestuur - Nieuw en Anders.

Reageren? ed@buitenhek.nl.
www.bbmp.nl

kinderopvangmarkt
column