PublicatiesNewsletterCBS: enorme impact op GOAB-middelen per gemeente vanaf 2018
Newsletter

CBS: enorme impact op GOAB-middelen per gemeente vanaf 2018

1

February

2017

Nieuwe verdeelsleutel GOAB middelen vanaf 2018 in de maak

Recent is het laatste onderzoek van het CBS gepubliceerd met nieuwe indicatoren die onderwijsachterstanden bij jonge kinderen beter voorspellen dan de huidige gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling kijkt immers alleen naar het opleidingsniveau van ouders. Het CBS concludeerde eerder al dat de volgende omgevingskenmerken de kansen op onderwijsachterstanden beter voorspellen:

  • opleidingsniveau van de moeder en de vader;
  • gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;
  • het land van herkomst van de ouders;
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
  • of gezinnen gebruik maken van schuldsanering.

Het CBS heeft de afgelopen maanden verschillende modellen met elkaar vergeleken en nu een ‘meest geschikt analysemodel’ uitgewerkt1. Dit model levert volgens het CBS de meest voor de hand liggende verdeelsleutel op voor de GOAB middelen vanaf 2018.

Nieuwe verdeelsleutel leidt tot hoger of lager GOAB bedrag per gemeente
De nieuwe verdeelsleutel leidt tot een andere verdeling per gemeente van de ruim € 360 mln. aan GOAB middelen die het Rijk jaarlijks verdeelt onder gemeenten. Dat de impact enorm is blijkt al uit deze tabel die het CBS rapport heeft opgenomen in haar onderzoeksrapportage:

Tabel 4.1: Illustratie van herverdeeleffecten ten opzichte van huidige GOAB-budgetten bij een mogelijke nieuwe regeling (uitgebreide analysemodel, verdeelvariant 2, geen financieringsdrempel).

GOAB budget 2014 (mln euro)Aandeel (2%)Relatieve verandering (%)GemeentegrootteHuidigHerverdeeldHuidigHerverdeeldHerverdeeld t.o.v. huidigG41711014828-41G331151053229-9G865784162346Overig1671520329Totaal3613611001000

Bron: Herziening gewichtenregeling: resultaten voor scholen en gemeenten (CBS, p.37)

1 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rapporten/2017/01/23/herziening-gewichtenregeling-primair-onderwijs

Daarin wordt al duidelijk dat de G4 gemeenten in totaal volgens de nieuwe verdeelsleutel maar liefst 41% of € 71 mln. minder GOAB middelen per jaar krijgen en dat de kleinere gemeenten bij elkaar jaarlijks € 55 mln. meer budget te verdelen krijgen. Het CBS maakt echter niet zichtbaar welke effecten er zijn per individuele gemeente en dat is de reden dat we de achterliggende tabellen hebben opgevraagd en op basis daarvan een overzicht hebben gemaakt van de impact per gemeente.

In de bijlage is per gemeente het effect van verdeling op basis van de nieuwe scores op een rij gezet. Daaruit blijkt dat de impact per gemeente (op basis van een vergelijking met de middelen in 2017) enorm varieert. In de bijgevoegde tabel is daarbij al rekening gehouden met de bezuiniging van € 40 miljoen, die is opgenomen in de begroting voor 2018 van het ministerie van OCW.

Wordt het CBS model de verdeelsleutel voor 2018?
Dekker moet nog een besluit nemen over de nieuwe verdeelsleutel vanaf 2018 en zal nog overwegen of de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid per 2018 1-op-1 aan dit CBS model wordt gekoppeld. Gelet op de enorme impact is het ook nog de vraag voor hem of een meer geleidelijke invoering een optie is.

Dekker heeft nog geen planning gegeven wanneer een definitief besluit valt. Zijn brief van 23 januari 2017 eindigt met: “Ik zal in overleg treden met de VNG en de PO-Raad over de bekostigingssystematieken op basis van de nieuwe indicator. Over de uitkomsten van deze berekeningen en dit overleg zal ik u te zijner tijd informeren.”

Reageren?
Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Op onze website www.buitenhek.nl - contact kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl

Herverdeling GOAB-middelen 2018 op basis van ‘meest geschikt analysemodel’ CBS van januari 2017

onderwijs
kinderopvang
nieuwsbrief