PublicatiesColumnGoed nieuws…
Column

Goed nieuws…

1

May

2013

Op de avond dat ik deze column schrijf start het Nederlandse bedrijfsleven een actie om het doemdenken in Nederland aan te pakken.

Volgens Wereldland Nederland (wereldland nederland.nl) moeten Nederlanders veel meer de positieve kanten van het land belichten want:

{Nederlanders zijn zeer tevreden over hun persoonlijke situatie, maar het maatschappelijke, economische en politieke klimaat in Nederland beoordelen ze verre van positief.} Samengevat: ‘de Nederlander’ is een zuurpruim geworden en het wordt hoog tijd de schaarse minderheid aan optimisten te mobiliseren om de rest van Nederland ook ‘het licht te laten zien’.

Ook de branche kan wel wat elan gebruiken als tegenwicht tegen de ruim beschikbare – en veelal terechte – zuurpruimerij als gevolg van de economische malheur in de branche en het zwalkende overheidsbeleid.

Het recent gepubliceerde jaarverslag 2012 van SZW biedt niet alleen succesverhalen maar ontzenuwt ook enkele problemen die de branche worden aangepraat. In navolging van Wereldland Nederland is het dus de hoogste tijd om de trend te keren en het goede nieuws over de branche en het aanbod te melden.

Heeft de kinderopvang een kwaliteitsprobleem? Niet volgens de gebruikers zelf want de kwaliteitsbeleving bij ouders van kinderopvang stijgt.
De tevredenheid van ouders over de algemene kwaliteit van kinderopvang is gestegen van een 7,9 naar een 8,0  en ook de waardering van de pedagogische kwaliteit stijgt van een 7,6 naar een 7,7 (SZW, tabel 52.6).

Is kinderopvang te duur? Elders in dit blad wordt een pleidooi gehouden om de kosten van de kinderopvang te beperken met als eindresultaat een hoger uurtarief voor ouders en minder personele inzet voor kinderen. Wat dat zou doen met de kwaliteitsbeleving van ouders laat zich raden. Maar de drijfveer voor dat initiatief is dan ook niet het belang van ouders en kinderen maar om de rijksbegroting te sparen. Ook dat begrotingsprobleem is er inmiddels niet meer en behoeft dan ook geen oplossing.

De uitgaven aan kinderopvangtoeslag zijn in 2012 € 232 mln. lager dan begroot en de ontvangsten uit werkgeversbijdragen en terugvorderingen zijn per saldo € 20 mln. hoger dan begroot waardoor het Rijk per saldo een kwart miljard euro minder heeft uitgegeven aan kinderopvang dan begroot (SZW, tabel 52.4). Die meevaller is daarmee nog veel groter dan al eerder was ingeschat. Ouders betaalden al in 2012 keurig 33 procent van de kosten tot aan het maximum uurtarief (SZW, pagina 95). De extra bezuinigingen op de toeslag voor 2013 vormen de oplossing voor een begrotings- én kostenverdelingsprobleem dat inmiddels dus niet meer bestaat.

Hoe zit het dan met het ‘fraudeprobleem’ rond de kinderopvangtoeslag? Ook daarover is goed nieuws te melden want: {‘Bij de uitvoering van de Kinderopvangtoeslag […] hebben – in 2012 – geen onrechtmatigheden plaatsgevonden die de tolerantiegrens overschrijden.’} (SZW, pagina 108). De kinderopvangtoeslagregeling is blijkbaar minder aantrekkelijk als grabbelton voor criminelen dan de andere toeslagregelingen.

En zelfs over het effect van kinderopvang op de arbeidsparticipatie heeft SZW goed nieuws te melden. De arbeidsdeelname van gezinnen met kinderen tot 4 jaar daalde in 2012 en laat dat nu precies de groep gezinnen zijn die verantwoordelijk is voor de krimp van de kinderopvang in 2012 (SZW, tabel 52.1 en 2). Voor de langere termijn en de periode na de economische crisis is er eveneens goed nieuws te melden. Volgens recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht presteren kleuters van veel werkende moeders beter op school  (www.roa.unimaas.nl/pdf_publications/2013/ROA_RM_2013_7.pdf).

De kinderopvangbranche levert diensten die door ouders worden gewaardeerd met een 8, die niet alleen bijdragen aan de arbeidsparticipatie maar ook aan de prestaties van kinderen op school tegen kosten die ruimschoots binnen de begrotingsdoelstellingen blijven.

Conclusie? Kinderopvang in Nederland is niet langer een probleem maar een oplossing. Alleen de resterende zuurpruimen en ‘probleemoplossers’ moeten we daarvan nog overtuigen.

Reageren? ed@buitenhek.nl.

kinderopvangtoeslag
advies kinderopvang
arbeidsparticipatie
column